Công bố kỷ lục “Bản đồ Việt Nam bằng hoa lớn nhất”

Scroll to Top